How to pronounce đánh bại in Vietnamese

How do you pronounce đánh bại in Vietnamese? Pronunciation of đánh bại in Vietnamese, a free online pronouncing dictionary Vietnamese dictionary.